Hospodaření s odpady v obci Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Hospodaření s odpady


     Hospodaření s odpady je třeba v současnosti chápat (v souvislosti se všeobecně známými globálními problémy) jako základní samozřejmost, prostřednictvím níž lze alespoň symbolicky přispět k šetření přírodních surovin a ochraně životního prostředí. Za posledních přibližně 30 let se rozsah třídění a recyklace odpadů výrazně rozšířil, a přestože se tato témata prostřednictvím veřejně sdělovacích prostředků i patřičně zviditelnila, není na škodu tuto poměrně širokou problematiku stručně a přehledně shrnout.

 

« Poplatky za odpady (popelnice) za rok 2023 »

 

 Aktuálně platné vyhlášky obce Bohuňov k problematice odpadů 

 

Tyto obecně závazné vyhlášky jsou rovněž na stránce « Obecní úřad ».

 

« Obecně závazná vyhláška obce Bohuňov č. 1/2021 »
(o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství)

 

« Obecně závazná vyhláška obce Bohuňov č. 2/2019 »
(o shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce)

 

 Svoz směsného odpadu v naší obci (tj. tradiční vyvážení popelnic

v zimním období (1. října – 31. března) – každý týden (ve středu)

v letním období (1. dubna – 30. září) – 1× za 14 dní (též ve středu)
(první dubnovou středu bývají popelnice ještě vyvezeny)

 

 Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v naší obci

Poslední termín sběru – viz « hlášení místního rozhlasu ze 4. května 2023 »;
praktické informace « k velkoobjemovému odpadu » a « k nebezpečnému odpadu »

 

 Velkoobjemové kontejnery na bioodpad 

 

Velkoobjemové (červené) kontejnery na bioodpad jsou umísťovány v Bohuňově (pod kulturním domem) i v Janovičkách (na návsi). Mezi bioodpad NEPATŘÍ nezpracované zbytky stromů, keřů, větví, apod. Dřevěný přírodní materiál lze do kontejneru vkládat pouze v rozdrcené formě – tj. jako štěpky nebo piliny.

 

 Kontejnery na tříděný odpad v naší obci 
(obrázky samolepek na kontejnery jsou zároveň i odkazy na stránky s bližšími informacemi)

 

V rámci vesnice Bohuňov
— u prodejny smíšeného zboží

    – bílý kontejner (čiré sklo), zelený kontejner (barevné sklo)

    – 2 žluté kontejnery (plasty, u jednoho kontejneru zároveň i nápojové kartony), 2 modré kontejnery (papír)

    – bílý hranatý kontejner na staré oděvy, textil a obuv – viz « bližší informace » a « internetový článek o kontejneru na textil »

 

— u budovy obecního úřadu (čp. 40), z boku směrem od kulturního domu

    – 2 žluté kontejnery (plasty, u jednoho kontejneru zároveň i nápojové kartony), 2 modré kontejnery (papír)

    – (oranžová) hranatá plastová nádoba na použité jedlé rostlinné oleje a tuky – viz « bližší informace »

    – plechová popelnice na drobný kovový odpad – viz « bližší informace »

 

Poznámka:  Dva ze čtyř žlutých kontejnerů umístěných v Bohuňově jsou označeny též oranžovou samolepkou,
                a proto do nich lze dávat (vedle plastů) také nápojové kartony.

 

V rámci vesnice Janovičky — poblíž autobusové zastávky

    – bílý kontejner (čiré sklo), 2 žluté kontejnery (plasty i nápojové kartony), modrý kontejner (papír)

    – tmavě modrý hranatý kontejner (nahrazuje zelený kontejner) – na barevné sklo

 

« Termíny svozu tříděného odpadu (vyvážení kontejnerů v roce 2023) v Bohuňově i v Janovičkách »

 

Kontejner na bílé sklo

Kontejner na barevné sklo

 

Kontejner na plasty

Kontejner na papír

 

Tabulka s vysvětlivkami jednotlivých značek na obalech

 

 Mobilní svoz velkoobjemového odpadu 

 

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu bývá v naší obci uskutečňován několikrát během roku,
prostřednictvím krátkodobého přistavení speciálního kontejneru (minimálně na několik dní),
o jehož umístění je ze strany obecního úřadu vždy s předstihem informováno.

Poslední termín sběru – viz « hlášení místního rozhlasu ze 4. května 2023 »

 

 Sběr a svoz vysloužilých elektrospotřebičů 

 

Sběr (shromáždění) a svoz vysloužilých elektrospotřebičů probíhá v naší obci
minimálně jednou ročně, přičemž i o tom bývá vždy s předstihem informováno.

Poslední termín sběru – viz « hlášení místního rozhlasu ze 4. května 2023 »

 

 Možnost využití sběrného dvora nebo tzv. míst zpětného odběru 

 

     Problematika třídění dalších surovin a odpadů, jako jsou kovy, « velkoobjemový odpad », « nebezpečný odpad » nebo « vysloužilá elektrozařízení a baterie », je pak řešena samozřejmě i prostřednictvím sběrných dvorů, v případě vysloužilých elektrozařízení a baterií také v tzv. « místech zpětného odběru ».

 

« Nejbližší sběrný dvůr » pro naši obec se nachází « v Bystřici n. P. », kde jej provozují « TS města a.s. ».

 

 Další praktické či zajímavé informace k problematice třídění odpadů 

 

« Internetové stránky o třídění odpadů v kraji Vysočina »

 

« Otázky a odpovědi na internetových stránkách jaktridit.cz »

 

« Informace na internetových stránkách TS města Bystřice n. P. »

 

« Přehled mnoha dalších www stránek ke třídění a recyklaci odpadů »

 

« Odpadové hospodářství na stránkách Ministerstva životního prostředí »

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2023
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
obec@bohunov.cz